Obchodné podmienky

Paličkovanie ON-LINE  + ESHOP – Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

a/ Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov /ďalej len obchodný zákonník/, ktorej predmetom je nákup a predaj internetového vzdelávacieho kurzu: „ Paličkovanie ON-LINE“ a tovaru, ktorým sú pomôcky a nástroje potrebné k paličkovaniu/ďalej len predmet kúpy/, ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok https://palickovanacipka.sk/

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je fyzická osoba podnikateľ:

 

Ing. Ivana Gemzická

Žiarska 602/2, 031 04  Liptovský Mikuláš

Slovenská Republika

IČO: 35409304

DIČ: 1021657296

Telefón: 00421 914 162 727

c/ V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

 

 1. Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky na webovej adrese https://palickovanacipka.sk/ . Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky https://palickovanacipka.sk/objednavka-kurzu/  alebo nákupom v eshope prostredníctvom webovej stránky  https://palickovanacipka.sk/e-shop/.

Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami na https://palickovanacipka.sk/  ©Paličkovanie ON-LINE na webovej stránke: https://palickovanacipka.sk/obchodne-podmienky/ a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

Objednanie tovaru

Minimálna výška objednávky tovaru v e-shope je 15,-EUR bez poštovného. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo internetovou objednávkou. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar a služby uvedené v objednávke. 

Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch - nad 100,-EUR pri jednej objednávke - si predávajúci k vzniku zmluvy vyhradzuje právo na záväzné potvrdenie objednávky telefonicky alebo e-mailom a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu výrobkov zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný výrobok alebo uvedie na trh novú verziu výrobku, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu výrobku. 

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň ktorý bude riadne vybavený slovenskými návodmi. 

Potvrdenie objednávky tovaru

Potvrdenie objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom. Predávajúci e-mailom taktiež informuje kupujúceho o dodaní tovaru. V prípade nejasností je samozrejmé, že sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim

 

Zrušenie objednávky tovaru

Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť e-mailom a to bez udania dôvodu a bez storno poplatku. Stači ak uvedie meno , číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. 

Preprava a prevzatie tovaru

Objednaný tovar predávajúci zasiela kupujúcemu kuriérskou službou podľa spôsobu úhrady ako balík, alebo dobierku. Poštovné je pri každej zásielke upravené jednotlivo podľa celkovej hmotnosti balíka a cenníka Slovenskej pošty alebo kuriéra. Balné neúčtujeme s výnimkou zásielok, ktoré sú krehké a majú hmotnosť nad 2 kg - napríklad sklenené gule a sádrové odliatky.  Prepravné náklady zadané v priebehu objednávania v  e-shope budú upravené podľa hmotnosti zásielky a odoslané zákazníkovi na e-mail.

Po prevzatí balíka od kuriérskej služby je nutné balík skontrolovať a v čo najkratšom čase nahlásiť predajcovi ak sa prepravou balík poškodil. Všetky balíky zasielané kuriérskou službou sú poistené. Kuriérska služba akceptuje iba žiadosť o náhradu škody vzniknutú pri preprave nahlásenú do 24 hodín od prevzatia balíka. Fotodokumentáciu je možné zaslať i dodatočne.

Škodu vzniknutú pri preprave kuriérskou službou je nutné nahlásiť ihneď na tel. čísle 0914/162 727  alebo e-mailovej adrese info@ivanagemzicka.eu.

Po prevzatí balíka od Slovenskej pošty je nutné balík skontrolovať ešte ten istý deň. Prípadné škody spôsobené prepravou je treba nahlásiť na ktorejkoľvek pošte najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí balíka. Zápisnicu o poškodení je v zmysle Poštových a obchodných podmienok Slovenskej pošty je povinná spísať ktorákoľvek pobočka Pošty.

Predajca nezodpovedá za škody spôsobené prepravou. V prípade vzniknutej škody bude kupujúcemu nápomocný pre ich vyriešenie.

Dodacia lehota tovaru

Dodacia lehota je od 5-21 dní pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že predávajúci niektorý tovar nebude mať na sklade, bude o tom kupujúceho obratom informovať.

Sprístupnenie služby

Po úspešnom prevedení a potvrdení platby je Kupujúcemu online sprístupnený zakúpený produkt alebo služba.

Vrátenie tovaru

V zmysle §12 zákona o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich predpisov platných v EU má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar vracia kupujúci predávajúcemu na svoje náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za tovar  späť v lehote do 30 dní.

Reklamácia a vrátenie tovaru

Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k zaručenej spokojnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia, ktoré je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť predávajúcemu.
Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí. Tovar je treba po prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia tovaru postupovať podľa časti "Preprava a prevzatie tovaru"

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. 

Záruka sa nevzťahuje na: 
a) vady vzniknuté bežným používaním 
b) nesprávnym použitím výrobku 
c) nesprávnym skladovaním alebo mechanickým poškodením

Postup pri reklamácii:

V prípade, že kupujúci obdržal potvrdzujúcu správu o úspešne prevedenej platbe za produkt alebo službu a produkt alebo služba neboli sprístupnené alebo ak nastal nejaký iný problém, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na adrese info@ivanagemzicka.eu.

Kupujúci: 
a) informuje o reklamácii predávajúceho e-mailom alebo písomne 
b) zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho 
c) uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju adresu. Vloží doklad o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho.

Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru prepravcom.

 1. Kúpna cena, daňový doklad

a/  V zhrnutí objednávky a na webovej adrese https://palickovanacipka.sk/objednavka-kurzu/  alebo na https://palickovanacipka.sk/kosik/ je uvedená konečná cena. Predávajúci nie je  plátca DPH, uvedená cena je konečná.

b/ Faktúra – daňový doklad: K platbe prevedenej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení kurzu alebo tovaru.

 

 1. Spôsob a forma platby

a/ Možnosti platieb

 1. Bankovým prevodom na účty fyzickej osoby podnikateľa Ing. Ivany Gemzickej vedené v EUR alebo CZK – pri objednávke tovaru aj On-line KURZU
 2. Dobierkou v EUR pri objednaní tovaru.
 3. Online platobnou kartou:VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

JEDNORAZOVÁ PLATBA

Platba jednorazovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára prostredníctvom platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu. Pri neuhradení faktúry do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám táto bude stornovaná a Vaša objednávka bude zrušená bez nároku na jej obnovenie.


OPAKOVANÁ PLATBA

- Opakovaná platba - 31 dní
V prípade, že predmetom kúpy je online klub paličkovania ''ONLINE KLUB PALIČKOVANIA 2.0'' s pravidelným mesačnám poplatkom, využíva Predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou. Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 31 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný k ťarche platobnej karty Kupujúceho, ktorou bola uvedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

- Upozornenie na automatickú platbu
V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného poplatku, aj o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu Predávajúci do dvoch pracovných dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o nastavení opakovanej platby prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy 7 dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.

- Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby
Členstvo v online klube paličkovania ''Majme čas nato, čo nás baví'' môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou určeného formulára v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese: info@ivanagemzicka.eu. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude ďalej účtovaný. Ukončením členstva v klube sa Kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstva) definitívne ukončený.

c/ Bonusy -  Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej stránke https://palickovanacipka.sk/ ), budú zaslané spolu s prístupom do kurzu po uhradení čiastky.

 

 1. Záruka

a/ Za internetové kurzy projektu „Paličkovanie ON-LINE“  fyzická osoba podnikateľ  Ing. Ivana Gemzická ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 14 dní. Na tovar – pomôcky a nástroje na paličkovanie je záruka platná podľa Obchodného zákonníka.

b/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné previesť elektronickou formou na emaili: info@palickovanacipka.sk  s prehlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene internetového kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

c/ Internetové kurzy projektu „Paličkovanie ON-LINE“ sú napísané s cieľom skutočne pomôcť všetkým, ktorí si ich zakúpia.

 

 1. Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsahu webu -Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 1. Ochrana osobných údajov

a/ Prehlásenie predávajúceho - Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáva kupujúci v objednávke sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných operácií, vystavenia daňového dokladu, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

b/ Detailné osobné dáta a údaje o nákupoch kupujúcich sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

c/ Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto adrese: https://palickovanacipka.sk/ochrana-osobnych- udajov/

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 29.12.2020. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok https://palickovanacipka.sk/  poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://palickovanacipka.sk/  a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.